سم شناسی دانشگاه تربیت مدرس سم شناسی دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده ی علوم پزشکی تربیت مدرس، وبلاگ سم شناسی تربیت مدرس، تربیت مدرس، تهران، دانشگاه تهران، سم شناسی پزشکی، toxicology http://tmudt.mihanblog.com 2020-02-21T06:14:53+01:00 text/html 2016-04-26T06:54:33+01:00 tmudt.mihanblog.com ماز آبی موریس ((Morris water maze http://tmudt.mihanblog.com/post/36 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-indent:.05pt; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font face="B Nazanin" color="#33ff33" size="3"><span style="line-height: 24.5333px;"><b>نویسنده:عماد جعفرزاده</b></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-indent:14.25pt; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">این دستگاه در سال 1982 توسط دانشمندی به نام موریس ساخته شد و جهت بررسی توانایی یادگیری، به یاد آوردن و در کل بررسی حافظه فضایی به کار می رود .</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">. با استفاده از این ماز، موش های صحرایی آموزش می بینند که محل خاصی در فضا را تنها به وسیله راهنماهای دیداری خارج از دستگاه، پیدا کنند.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-indent:14.25pt; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">ماز آبی موریس باتوجه به توانایی هایش برای تفکیک نقایص حافظه از نقص های حسی </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>_</span><span lang="FA" style="font-size: 14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">حرکتی </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>_</span><span lang="FA" style="font-size: 14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">هیجانی و مراحل به خاطر آوری امتیازات بیشتری نسبت به روشهای دیگر مطالعه اساس نوروشیمیایی یادگیری و حافظه دارد&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-indent:14.25pt; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">ماز آبی موریس یک روش شناختی برای موش صحرایی است و قادر است نه تنها مراحل غیر مرتبط با حافظه مثل توانایی بینایی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="FA" dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">و</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="FA" dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">هماهنگی حسی - حرکتی </span><i><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-bidi-language:FA">(</span></i><i><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-bidi-language:FA">Sensory - motor</span></i><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><i><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>)</span></i><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">،</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="FA" dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">بلکه مراحل مختلف مربوط به حافظه مثل اکتساب، تثبیت، حفظ و نگهداری و به خاطر آوردن را از هم تفکیک کند</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-indent:14.25pt; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><o:wrapblock><v:shapetype id="_x0000_t75" coordsize="21600,21600" o:spt="75" o:preferrelative="t" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" filled="f" stroked="f"> <v:stroke joinstyle="miter"> <v:formulas> <v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"> <v:f eqn="sum @0 1 0"> <v:f eqn="sum 0 0 @1"> <v:f eqn="prod @2 1 2"> <v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"> <v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"> <v:f eqn="sum @0 0 1"> <v:f eqn="prod @6 1 2"> <v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"> <v:f eqn="sum @8 21600 0"> <v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"> <v:f eqn="sum @10 21600 0"> </v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:formulas> <v:path o:extrusionok="f" gradientshapeok="t" o:connecttype="rect"> <o:lock v:ext="edit" aspectratio="t"> </o:lock></v:path></v:stroke></v:shapetype><v:shape id="Picture_x0020_5" o:spid="_x0000_s1026" type="#_x0000_t75" style="position:absolute;left:0;text-align:left;margin-left:30.15pt; margin-top:273.2pt;width:349.35pt;height:265.15pt;z-index:251637760; visibility:visible"> <v:imagedata src="file:///C:/Users/Emad/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.png" o:title=""> <w:wrap type="topAndBottom"> </w:wrap></v:imagedata></v:shape></o:wrapblock><br clear="ALL"> <span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">دستگاه مورد استفاده در این پژوهش از یک حوضچه استوانه ای شکل سیاه رنگ با قطر 136 سانتی متر و ارتفاع 60 سانتی متر تشکیل شده است که تا ارتفاع 25 سانتی متر از آب با دمای </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:Calibri; mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>°</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">C</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> 2 </span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:Calibri; mso-bidi-language:FA">± </span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">23 پر می شود. حوضچه به طور فرضی به چهار ربع دایره با چهار نقطه به آب اندازی حیوان به نام های شمال</span><i><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-bidi-language:FA"> </span></i><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><i><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>(N)</span></i><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>، شرق</span><i><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-bidi-language:FA"> </span></i><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><i><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>(E)</span></i><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>، جنوب </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><i><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>(S)</span></i><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> و غرب </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><i><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>(W)</span></i><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><i><span style="font-size:14.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> </span></i><span lang="FA" style="font-size: 14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">تقسیم می شود. سکویی از جنس پلکسی گلاس با قطر 10 سانتی متر در مرکز ربع دایره فرضی شمال غرب حوضچه قرار داده می شود. به نحوی که سکو حدود 1 سانتی متر زیر سطح آب قرار گیرد. سکو پنهان از دید حیوانات قرار دارد و چون هدف از تحقیق، بررسی حافظه مرجع حیوانات است، موقعیت سکو در تمام روزهای آموزش و روز آزمون ثابت می ماند. به دیوار های اتاق آزمایش سه راهنمای دیداری </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><i><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>(Visual Cue)</span></i><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> به اشکال دایره، مربع و مثلث چسبانده شده که حیوان می بایست با استفاده از این علایم موقعیت سکوی پنهان را پیدا کند.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;text-indent: 28.4pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><br></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-indent:14.25pt; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><br></p> text/html 2016-02-04T22:15:53+01:00 tmudt.mihanblog.com منابع کارشناسی ارشد رشته سم شناسی 98-97 http://tmudt.mihanblog.com/post/34 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">منابع آزمون کارشناسی ارشد سم شناسی پزشکی سال 98-97<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font color="#330099">بیوشیمی:</font><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;tab-stops:78.0pt;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;">لینینجر(فقط بخش های ساختار و متابولیسم) یا بیوشیمی هارپر........من لینینجر را پیشنهاد میکنم چون ساده تر و قشنگ تر توضیح داده،اما اگه هارپر میخوای بخونی قبلش باید حتما بیوشیمی ملک نیا-شهبازی خوانده شود.(برای کسانیکه به درصد بالای 90 فکر میکنند)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;tab-stops:78.0pt;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;">چکیده بیوشیمی &nbsp;امیره نجات شکوهی، انتشارات جعفری<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;tab-stops:78.0pt;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;">تست بیوشیمی پروین پارسالار<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;tab-stops:78.0pt;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font color="#330099"><br></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;tab-stops:78.0pt;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font color="#330099">شیمی:</font></span></b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;tab-stops:78.0pt;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;">جلد اول و دوم چارلز مورتیمر(بخصوص جلد اول)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;tab-stops:78.0pt;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;">شیمی پیش دانشگاهی چاپ قدیم ،بخش آلی آن(چاپ 1380 _1383)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;tab-stops:78.0pt;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font color="#330099">زیست شناسی:</font><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;tab-stops:78.0pt;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;">زیست عمومی برای دانشجویان وزارت بهداشت،انتشارات اطمینان (مهدی قاسمیان و عماد جعفرزاده)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;tab-stops:78.0pt;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font color="#330099">زبان: </font><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;tab-stops:78.0pt;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="FA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;">Expanding reading skills(intermediate)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;tab-stops:78.0pt;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;">Developing reading skills(intermediate)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;tab-stops:78.0pt;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;زبان &nbsp;کارشناسی ارشد وزارت بهداشت از امیرلزگی</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-ansi-language:EN-GB;mso-bidi-language:FA"> </span><span lang="EN-GB" dir="LTR"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;tab-stops:78.0pt;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-ansi-language:EN-GB;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font color="#330099">داروشناسی:</font><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">کتاب داروشناسی پایه و بالینی- فصل 1 (مقدمه) و فصل 2 (رسپتورهای داروها و فارماکودینامی)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">کتاب کاتزونگ ترجمه: دکتر جهانگیری<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;tab-stops:78.0pt;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font color="#330099">سم شناسی:</font><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"> </p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;tab-stops:78.0pt;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;">قطب سم شناسی و شیمی مواد خوراکی فصل 2 (اصول سم شناسی) و فصل 3 (ارزیابی خطر)&nbsp; انتشارات دانشگاه علوم پزشکی تهران(30 صفحه اول)</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-ansi-language:EN-GB;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><b><i>و</i></b></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;tab-stops:78.0pt;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font color="#000066"><b>تست 10 سال کنکور کارشناسی ارشد سم شناسی با پاسخ تشریحی(ETC) انتشارات اطمینان</b></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;tab-stops:78.0pt;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font color="#000066"><b><br></b></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;tab-stops:78.0pt;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font color="#000066"><b><br></b></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;tab-stops:78.0pt;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font color="#000066"><b><br></b></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font color="#cc33cc">موفق باشید.</font></span></p> text/html 2015-09-28T08:52:37+01:00 tmudt.mihanblog.com . تست مهار آنزیم کولین استراز و برادفورد http://tmudt.mihanblog.com/post/33 <h2 dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:18.0pt; mso-ansi-font-size:15.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"><b style="color: rgb(51, 204, 0); font-size: large; line-height: 36px;">عماد جعفرزاده</b></span></h2><h2 dir="RTL"><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:18.0pt; mso-ansi-font-size:15.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span>. تست مهار آنزیم کولین استراز</span></h2><h2 dir="RTL"><a name="_Toc344575857" style="font-size: 11px;"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;mso-ansi-font-size:13.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">&nbsp;روش </span></a><span dir="LTR" style="font-size: 11px;">Ellman</span></h2> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:27.0pt"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">اساس این روش اندازه گیری سرعت تولید تیوکولین به عنوان محصول کاتالیز آنزیمی به روی استیل تیوکولین به عنوان سوبسترا می</span><span lang="EN-GB" dir="LTR">‌</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">باشد. تیوکولین به محض تولید با 5- دی تیو بیس- 2 – نیتروبنزوئیک اسید واکنش میدهد تا آنیون زرد رنگ 5- تیو-2- نیترو بنزوات ایجاد شود. سرعت ایجاد رنگ در طول موج 412 نانومتر به وسیله دستگاه اسپکتروفوتومتر اندازه گیری می</span><span lang="EN-GB" dir="LTR">‌</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">شود. واکنش با تیول آنقدر سریع می</span><span lang="EN-GB" dir="LTR">‌</span><span lang="FA" style="font-size: 14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language: FA">باشد که مرحله تعیین کننده سرعت تلقی نشود به علاوه واکنشگرهایی که استفاده میشوند در غلظت مورد استفاده باعث مهار آنزیم نمیشوند.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-indent:14.2pt;line-height:27.0pt"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-bidi-language:FA">ابتدا در پلیت </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span>6Well</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ansi-language:EN-US; mso-bidi-language:FA">کوت شده </span><span dir="LTR"></span><sup><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span>6</span></sup><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span>10 سلول کشت میدهیم مثل روش </span><span dir="LTR">MTT</span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span> بعد از 24 ساعت غلظت داروی مورد نظر را اضافه میکنیم که ما از غلظت 1 میکرومولار استفاده کردیم واز هر غلظت 4 تا تکرار گذاشتیم یک ساعت بعد دارو بهمراه آمیلوئید بتا 5 میکرو مولار را اضافه میکنیم و در روز سوم ابتدا محیط رویی را خارج میکنیم بعد300 میکرولیتر محلول لیز اضافه و خوب مخلوط میکنیم و از آن فعالیت آنزیم میگیریم.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" dir="RTL" style="line-height: 27pt;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span>2</span><span lang="EN-GB" dir="LTR"> μl ATCI + 5 μl DTNB + 72.5 μl Buffer </span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span>+</span><span dir="LTR"></span><span lang="FA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span> </span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">سلول لیز شده </span><span dir="LTR"></span><span lang="EN-GB" dir="LTR"><span dir="LTR"></span>72.5</span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span>:تست<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" dir="RTL" style="line-height: 27pt;"><span dir="LTR"></span><span lang="EN-GB" dir="LTR"><span dir="LTR"></span>5 μl DTNB + 72.5 μl Buffer</span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span>+</span><span dir="LTR"></span><span lang="FA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span> </span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">سلول لیز شده </span><span dir="LTR"></span><span lang="EN-GB" dir="LTR"><span dir="LTR"></span>72.5 μl</span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span>:کنترل<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" dir="RTL"><a name="_Toc344575858"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; mso-ansi-language:EN-US;mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span>2</span></a><span lang="EN-GB" dir="LTR" style="font-size: 14.0pt;mso-bidi-language:FA"> μl ATCI&nbsp; +&nbsp;&nbsp; 5 μl DTNB&nbsp; +&nbsp; 72.5 μl Buffer&nbsp; </span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span>&nbsp;+ بافر لیز سلول </span><span dir="LTR"></span><span lang="EN-GB" dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span>&nbsp;72.5 μl</span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span> : کنترل<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:29.0pt"><br></p><div><div id="ftn2"> </div> </div> text/html 2015-09-28T08:49:23+01:00 tmudt.mihanblog.com سیستم کولینرژیک (1) استیل کولین استراز http://tmudt.mihanblog.com/post/32 <h3 dir="RTL"><a name="_Toc344575800"><span lang="FA" style="font-size: 16pt; font-family: 'B Nazanin';"><b style="color: rgb(51, 204, 0); font-size: large; line-height: 36px;">عماد جعفرزاده</b></span></a></h3><h3 dir="RTL"><a name="_Toc344575800"><span lang="FA" style="font-size: 16pt; font-family: 'B Nazanin';">. استیل کولین استراز</span></a><span lang="FA" style="font-size: 16pt; font-family: 'B Nazanin';"><o:p></o:p></span></h3><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 27pt;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Nazanin';">استیل کولین استراز یک پروتئین 60 کیلو دالتونی بوده و به خانواده آلفا / بتا هیدرولازها متعلق است. بسته به ساختار به شکلهای گوناگون و از نظر مکانی به شکل داخل و خارج سلولی موجود است. استیل کولین استراز سیتوزولی مسئول حذف استیل کولین اضافه در داخل سلول است و استیل کولین موجود در فضای سیناپسی یا فضای بین عصب و عضله به وسیله آنزیم خارج سلولی تجزیه می</span><span lang="EN-GB" dir="LTR">‌</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Nazanin';">شود.این آنزیم از لحاظ ساختاری مانند تمام آلفا / بتا هیدرولازها از 12 بتا شیت و 14 آلفا هلیکس تشکیل شده است. با توجه به ساختار آنزیم&nbsp;</span><span dir="LTR"></span><span lang="EN-GB" dir="LTR"><span dir="LTR"></span>(<i>Tc</i>AChE)</span><a href="file:///D:/payan%20nameh/golaij/golaij/final%20thesis%20revised.docx#_ftn1" name="_ftnref1" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt;"><span dir="LTR"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="EN-GB" style="font-size: 11pt;">[1]</span></span></span></span></span></a><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Nazanin';">&nbsp;که به وسیله&nbsp;</span><span lang="EN-GB" dir="LTR">X-Ray</span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Nazanin';"><span dir="RTL"></span>&nbsp;کریستالوگرافی به دست آمده وجود یک حفره دراز به طول&nbsp;</span><span lang="EN-GB" dir="LTR">Å</span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Nazanin';"><span dir="RTL"></span>&nbsp;20 که به سایت فعال آنزیم ختم می</span><span lang="EN-GB" dir="LTR">‌</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Nazanin';">شود به اثبات رسیده است. این حفره به وسیله اسید</span><span lang="EN-GB" dir="LTR">‌</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Nazanin';">های آمینه آروماتیک حفظ شده</span><span lang="EN-GB" dir="LTR">‌</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Nazanin';">ای احاطه میگردد و پهنای آن به&nbsp;</span><span lang="EN-GB" dir="LTR">Å</span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Nazanin';"><span dir="RTL"></span>&nbsp;5 در حد فاصل</span><span lang="EN-GB" dir="LTR">Tyr121</span><span dir="RTL"></span><span lang="EN-GB" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Nazanin';"><span dir="RTL"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Nazanin';">و</span><span lang="EN-GB" dir="LTR">Phe330</span><span dir="RTL"></span><span lang="EN-GB" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Nazanin';"><span dir="RTL"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Nazanin';">میرسد. با توجه به اینکه قطر بخش کواترنری استیل کولین&nbsp;</span><span lang="EN-GB" dir="LTR">Å</span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Nazanin';"><span dir="RTL"></span>&nbsp;6.4 می</span><span lang="EN-GB" dir="LTR">‌</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Nazanin';">باشد، در حین قرارگیری سوبسترا در جایگاه فعال آنزیم تغییرات ساختاری در آنزیم رخ میدهد.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-indent: 14.2pt; line-height: 27pt;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Nazanin';">بر اساس مدلهای بدست آمده در مطالعات کینتیکی</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Nazanin';"></span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Nazanin';">&nbsp;حداقل دو جایگاه فعال برای آنزیم وجود دارد: یکی به نام جایگاه کاتالیتیکی در کف حفره و دیگری با نام&nbsp;</span><span lang="EN-GB" dir="LTR">PAS</span><a href="file:///D:/payan%20nameh/golaij/golaij/final%20thesis%20revised.docx#_ftn2" name="_ftnref2" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="FA" style="font-size: 14pt;"><span dir="LTR"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="EN-GB" style="font-size: 11pt;">[2]</span></span></span></span></span></a><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Nazanin';">&nbsp;در مدخل ورودی حفره. جایگاه فعال از دو زیر جایگاه تشکیل شده است: زیرجایگاه استری و زیر جایگاه کاتالیتیک آنیونی&nbsp;</span><span dir="LTR"></span><span lang="EN-GB" dir="LTR"><span dir="LTR"></span>(CAS)</span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Nazanin';"><span dir="RTL"></span>. زیر جایگاه استری در آنزیم شامل سه گانه کاتالیتیک سرین-هیدرولاز</span><span lang="EN-GB" dir="LTR">Ser200- His440- Glu327</span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Nazanin';"><span dir="RTL"></span>&nbsp;در&nbsp;</span><i><span lang="EN-GB" dir="LTR">Tc</span></i><span lang="EN-GB" dir="LTR">AChE</span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Nazanin';"><span dir="RTL"></span>&nbsp;و&nbsp;</span><span lang="EN-GB" dir="LTR">Ser203- His447- Glu33</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Nazanin';">در</span><span dir="LTR"></span><span lang="EN-GB" dir="LTR"><span dir="LTR"></span>&nbsp;AChE&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Nazanin';">پستانداران می</span><span lang="EN-GB" dir="LTR">‌</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Nazanin';">باشد.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-indent: 14.2pt; line-height: 27pt;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Nazanin';">چندین بخش مهم در آنزیم وجود دارند که در اتصال سوبسترا به آنزیم استیل کولین استراز نقش دارند؛ شامل حفره اکسی آنیونی تشکیل شده از</span><span dir="LTR"></span><span lang="EN-GB" dir="LTR"><span dir="LTR"></span>&nbsp;Gly118, Gly119&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Nazanin';">و&nbsp;</span><span lang="EN-GB" dir="LTR">Ala201</span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Nazanin';"><span dir="RTL"></span>&nbsp;و پاکت آسیلی که از</span><span dir="LTR"></span><span lang="EN-GB" dir="LTR"><span dir="LTR"></span>&nbsp;Trp233, Phe288, Phe290 Phe331</span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Nazanin';"><span dir="RTL"></span>&nbsp;تشکیل شده است.</span><span lang="EN-GB" dir="LTR">CAS</span><span dir="RTL"></span><span lang="EN-GB" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Nazanin';"><span dir="RTL"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Nazanin';">فاقد اسید آمینه با بار منفی است اما حلقه ایندول در</span><span lang="EN-GB" dir="LTR">Trp84, Glu199</span><span dir="RTL"></span><span lang="EN-GB" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Nazanin';"><span dir="RTL"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Nazanin';">و</span><span lang="EN-GB" dir="LTR">Phe330</span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Nazanin';"><span dir="RTL"></span>&nbsp;می</span><span lang="EN-GB" dir="LTR">‌</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Nazanin';">تواند با بخش کواترنری سوبسترا پیوند از نوع&nbsp;</span><span lang="EN-GB" dir="LTR">cation-π</span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Nazanin';"><span dir="RTL"></span>&nbsp;ایجاد کند.&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 27pt; text-indent: 14.2pt; font-size: 14pt; font-family: 'B Nazanin';">مهار کننده</span><span lang="EN-GB" dir="LTR" style="line-height: 27pt; text-indent: 14.2pt;">‌</span><span lang="FA" style="line-height: 27pt; text-indent: 14.2pt; font-size: 14pt; font-family: 'B Nazanin';">های آنزیم با اتصال به جایگاه فعال با تمایل بالا مثل تاکرین و یا از طریق اتصال برگشت ناپذیر به آنزیم مثل ارگانو فسفره ها</span><span lang="FA" style="line-height: 27pt; text-indent: 14.2pt; font-size: 14pt; font-family: 'B Nazanin';">&nbsp;آن را غیر فعال و مهار میکنند.</span></p> text/html 2015-09-28T08:48:18+01:00 tmudt.mihanblog.com سیستم کولینرژیک استیل کولین http://tmudt.mihanblog.com/post/31 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:27.0pt"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA"></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 27pt;"><font face="B Nazanin" color="#33cc00" size="4"><b>عماد جعفرزاده</b></font></p><div><font face="B Nazanin" color="#33cc00" size="4"><b><br></b></font></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:27.0pt"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">استیل کولین یکی از قدیمیترین و شناخته شده ترین میانجی</span><span lang="EN-GB" dir="LTR">‌</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">های عصبی در سیستم اعصاب مرکزی پستانداران می</span><span lang="EN-GB" dir="LTR">‌</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">باشد. استیل کولین در نورونهای کولینرژیک که در نقاط مختلف مغز پراکنده</span><span lang="EN-GB" dir="LTR">‌</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">اند ساخته و ذخیره می</span><span lang="EN-GB" dir="LTR">‌</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">شود. از بین رفتن یا عدم فعالیت نورونهای کولینرژیک در ایجاد بیماری</span><span lang="EN-GB" dir="LTR">‌</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">های مختلفی از جمله آلزایمر وهانتینگتون دخیل می</span><span lang="EN-GB" dir="LTR">‌</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">باشد. استیل کولین ساخته شده در این نورونها در اثر ایجاد تحریک عصبی به فضای سیناپسی یا فضای بین عصب و عضله ترشح شده و بر روی گیرنده</span><span lang="EN-GB" dir="LTR">‌</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">های نیکوتینی یا موسکارینی مربوط اثر میکند. پس از پایان تحریک عصبی مقادیر اضافه استیل کولین باید به طریقی پاک شود که این فرایند از طریق تجزیه آنزیمی صورت میگیرد و آنزیم دخیل استیل کولین استراز نام دارد.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-indent:14.2pt;line-height:27.0pt"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">در مغز پستاندران دو نوع گیرنده برای استیل کولین وجود دارد:نیکوتینی و موسکارینی.مطالعات اخیر از ارتباط بین نقص عملکرد رسپتور نیکوتینی استیل کولین (</span><span lang="EN-GB" dir="LTR">nAChRs</span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span>) و بیماری</span><span lang="EN-GB" dir="LTR">‌</span><span lang="FA" style="font-size: 14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language: FA">های نورودجنرتیو مثل آلزایمر-صرع-اسکیزوفرنی وپارکینسون حکایت دارد.</span><span dir="LTR"></span><span lang="EN-GB" dir="LTR"><span dir="LTR"></span> (nAChRs</span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">بیشتر در هیپوکمپ و مناطقی که به عنوان مراکز یادگیری و حافظه است حضور دارد.</span><span lang="AR-SA" style="mso-bidi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-language:FA"> </span><span lang="EN-GB" dir="LTR">Aβ</span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="RTL"></span> می</span><span lang="EN-GB" dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size: 11.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">تواند به این گیرنده متصل شود وعملکرد آن را مختل کند. اگرچه استفاده از ترکیبات خاص می</span><span lang="EN-GB" dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">تواند با این عملکرد </span><span lang="EN-GB" dir="LTR">Aβ</span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size: 11.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="RTL"></span> مقابله کند.که این ترکیبات در درمان آلزایمر استفاده می</span><span lang="EN-GB" dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">شود. سایر داروهایی که برای درمان آلزایمر استفاده می</span><span lang="EN-GB" dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">شود مستقیما این گیرنده را تعدیل می</span><span lang="EN-GB" dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">کنند</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <h3 dir="RTL"><a name="_Toc349471620"></a><a name="_Toc344575794"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt; mso-ansi-font-size:13.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;رسپتورهای استیل کولین</span></a><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;mso-ansi-font-size: 13.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></h3> <h4 dir="RTL" style="margin-top:6.0pt"><a name="_Toc349471621"></a><a name="_Toc344575795"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">&nbsp;رسپتورهای موسکارینی</span></a><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></h4> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:27.0pt"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">رسپتورهای موسکارینی استیل کولین به خانواده رسپتورهای مزدوج با جی پروتئینها </span><span dir="LTR"></span><span lang="EN-GB" dir="LTR"><span dir="LTR"></span>(GPCRs)</span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span> متعلق می</span><span lang="EN-GB" dir="LTR">‌</span><span lang="FA" style="font-size: 14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language: FA">باشد. تا به حال 5 زیرگونه </span><span dir="LTR"></span><span lang="EN-GB" dir="LTR"><span dir="LTR"></span>(M<sub>1</sub>-M<sub>5</sub>)</span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span> از آنها شناسایی شده است</span><span dir="LTR"></span><span lang="EN-GB" dir="LTR"><span dir="LTR"></span>.</span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span> زیر گونه</span><span lang="EN-GB" dir="LTR">‌</span><span lang="FA" style="font-size: 14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language: FA">های </span><span lang="EN-GB" dir="LTR">M<sub>1</sub></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span> و </span><span lang="EN-GB" dir="LTR">M<sub>3</sub></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span> در نقاط زیر پراکندگی دارند؛ یکی در سطح نورونهای کولینرژیک ناحیه کورتکس و هیپوکامپ و دیگری در نواحی کولینرژیک بین نورونی ناحیه استریاتوم. در کنار این گیرنده</span><span lang="EN-GB" dir="LTR">‌</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">های </span><span lang="EN-GB" dir="LTR">M<sub>2</sub></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size: 14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language: FA"><span dir="RTL"></span> و </span><span lang="EN-GB" dir="LTR">M<sub>4</sub></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size: 14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language: FA"><span dir="RTL"></span> به طور عمده در آکسون نورونهای ناحیه </span><span lang="EN-GB" dir="LTR">basal forebrain</span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span> قرار دارند که در واقع ادامه دهنده سلولهای هدف کولینرژیک در کورتکس و هیپوکامپ میباشند.<o:p></o:p></span></p> <h3 dir="RTL"><br><a name="_Toc349471626"></a></h3><div><div id="ftn2"> </div> </div> text/html 2015-09-28T08:34:23+01:00 tmudt.mihanblog.com اکسیداتیو استرس http://tmudt.mihanblog.com/post/28 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:27.0pt"><font face="B Nazanin" color="#33cc00" size="4"><b>عماد جعفرزاده</b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:27.0pt"><font size="3"><b><span lang="AR-SA" style="font-family: 'B Nazanin';">اکسیداتیو استرس نقش بسیار مهمی در پیشبرد بیماری ایجاد می</span><span lang="EN-GB" dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-family: 'B Nazanin';">کند .<o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-indent:14.2pt;line-height:27.0pt"><font size="3"><b><span lang="AR-SA" style="font-family: 'B Nazanin';">مصرف بسیار بالای اکسیژن، وجود مقادیر بالای اسیدهای چرب اشباع نشده که هدف رادیکالهای ازاد می</span><span lang="EN-GB" dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-family: 'B Nazanin';">باشند، همچنین یونهای فلزی مثل آهن که نقش بسیار مهمی در تشکیل رادیکالهای آزاد دارند در آنجا زیادند، و آنتی اکسیدانها در مغز به مقدار کم وجود دارند.</span><span lang="FA" style="font-family: 'B Nazanin';"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-indent:14.2pt;line-height:27.0pt"><font size="3"><b><span lang="AR-SA" style="font-family: 'B Nazanin';">اگرچه</span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: 'B Nazanin';">اكسیژن</span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: 'B Nazanin';">برای</span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: 'B Nazanin';">حیات</span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: 'B Nazanin';">ضروری</span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: 'B Nazanin';">است</span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: 'B Nazanin';">ولی</span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: 'B Nazanin';">متابولیسم</span><span lang="AR-SA" style="font-family: 'B Nazanin';"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: 'B Nazanin';">آن</span><span lang="FA" style="font-family: 'B Nazanin';"> می</span><span lang="EN-GB" dir="LTR">‌</span><span lang="FA" style="font-family: 'B Nazanin';">توان</span><span lang="AR-SA" style="font-family: 'B Nazanin';">د</span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: 'B Nazanin';">گونه</span><span lang="AR-SA" style="font-family: 'B Nazanin';"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: 'B Nazanin';">هائی</span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: 'B Nazanin';">از</span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: 'B Nazanin';">مولكول</span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: 'B Nazanin';">اكسیژن</span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: 'B Nazanin';">كه</span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: 'B Nazanin';">به</span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: 'B Nazanin';">طور</span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: 'B Nazanin';">نسبی</span><span lang="AR-SA" style="font-family: 'B Nazanin';"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: 'B Nazanin';">احیاء</span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: 'B Nazanin';">شده</span><span lang="EN-GB" dir="LTR">‌</span><span lang="FA" style="font-family: 'B Nazanin';">اند </span><span lang="AR-SA" style="font-family: 'B Nazanin';">را</span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: 'B Nazanin';">تولید</span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: 'B Nazanin';">كند</span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: 'B Nazanin';">كه</span><span lang="FA" style="font-family: 'B Nazanin';"> می</span><span lang="EN-GB" dir="LTR">‌</span><span lang="FA" style="font-family: 'B Nazanin';">توان</span><span lang="AR-SA" style="font-family: 'B Nazanin';">د</span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: 'B Nazanin';">منجر</span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: 'B Nazanin';">به</span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: 'B Nazanin';">آسیب</span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: 'B Nazanin';">سلولی</span><span lang="AR-SA" style="font-family: 'B Nazanin';"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: 'B Nazanin';">در</span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: 'B Nazanin';">بسیاری</span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: 'B Nazanin';">از</span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: 'B Nazanin';">اعضا</span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: 'B Nazanin';">شود. سلول</span><span lang="EN-GB" dir="LTR">‌</span><span lang="FA" style="font-family: 'B Nazanin';">ها </span><span lang="AR-SA" style="font-family: 'B Nazanin';">با</span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: 'B Nazanin';">احیای</span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: 'B Nazanin';">مولكول</span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: 'B Nazanin';">اكسیژن</span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: 'B Nazanin';">به</span><span lang="AR-SA" style="font-family: 'B Nazanin';"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: 'B Nazanin';">آب</span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: 'B Nazanin';">انرژی</span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: 'B Nazanin';">تولید</span><span lang="FA" style="font-family: 'B Nazanin';"> می</span><span lang="EN-GB" dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-family: 'B Nazanin';">كنند</span><span dir="LTR"></span><span lang="EN-GB" dir="LTR"><span dir="LTR"></span>. </span><span lang="AR-SA" style="font-family: 'B Nazanin';">در</span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: 'B Nazanin';">طی</span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: 'B Nazanin';">این</span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: 'B Nazanin';">فرآیند، مقادیر</span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: 'B Nazanin';">كمی</span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: 'B Nazanin';">از</span><span lang="AR-SA" style="font-family: 'B Nazanin';"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: 'B Nazanin';">گونه</span><span lang="EN-GB" dir="LTR">‌</span><span lang="FA" style="font-family: 'B Nazanin';">های </span><span lang="AR-SA" style="font-family: 'B Nazanin';">اكسیژن</span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: 'B Nazanin';">واكنش دهنده</span><span lang="FA" style="font-family: 'B Nazanin';">، </span><span lang="AR-SA" style="font-family: 'B Nazanin';">كه</span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: 'B Nazanin';">به</span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: 'B Nazanin';">طور</span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: 'B Nazanin';">جزیی</span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: 'B Nazanin';">احیاء</span><span lang="AR-SA" style="font-family: 'B Nazanin';"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: 'B Nazanin';">شده</span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: 'B Nazanin';">اند، تولید</span><span lang="FA" style="font-family: 'B Nazanin';"> می</span><span lang="EN-GB" dir="LTR">‌</span><span lang="FA" style="font-family: 'B Nazanin';">شود</span><span dir="LTR"></span><span lang="EN-GB" dir="LTR"><span dir="LTR"></span>. </span><span lang="AR-SA" style="font-family: 'B Nazanin';">این</span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: 'B Nazanin';">گونه</span><span lang="EN-GB" dir="LTR">‌</span><span lang="FA" style="font-family: 'B Nazanin';">ها </span><span lang="AR-SA" style="font-family: 'B Nazanin';">یك</span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: 'B Nazanin';">محصول</span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: 'B Nazanin';">فرعی</span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: 'B Nazanin';">غیرقابل</span><span lang="AR-SA" style="font-family: 'B Nazanin';"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: 'B Nazanin';">اجتناب</span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: 'B Nazanin';">تنفس</span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: 'B Nazanin';">میتوكندری</span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: 'B Nazanin';">هستند</span><span dir="LTR"></span><span lang="EN-GB" dir="LTR"><span dir="LTR"></span>. </span><span lang="AR-SA" style="font-family: 'B Nazanin';">برخی</span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: 'B Nazanin';">از</span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: 'B Nazanin';">این</span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: 'B Nazanin';">اشكال</span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: 'B Nazanin';">رادیكال</span><span lang="AR-SA" style="font-family: 'B Nazanin';"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: 'B Nazanin';">آزاد</span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: 'B Nazanin';">هستند</span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: 'B Nazanin';">كه</span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: 'B Nazanin';">می</span><span lang="EN-GB" dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-family: 'B Nazanin';">توانند</span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: 'B Nazanin';">به</span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: 'B Nazanin';">چربی</span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: 'B Nazanin';">ها </span><span lang="AR-SA">، </span><span lang="AR-SA" style="font-family: 'B Nazanin';">پروتئینها</span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: 'B Nazanin';">و</span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: 'B Nazanin';">اسیدهای نوكلئیك صدمه برسانند.اینها اصطلاحآ"گونه</span><span lang="EN-GB" dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-family: 'B Nazanin';">های فعال اكسیژن "</span><span lang="FA" style="font-family: 'B Nazanin';">(</span><span lang="EN-GB" dir="LTR">ROS</span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family: 'B Nazanin';"><span dir="RTL"></span>) </span><span lang="AR-SA" style="font-family: 'B Nazanin';">نام دارند.</span><span lang="AR-SA" style="font-family: 'B Nazanin';">سلولهای سیستم ایمنی برای پیشگیری از آسیب ناشی از این گونه</span><span lang="EN-GB" dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-family: 'B Nazanin';">های اكسیژن، محصولاتی دارند مانند ویتامین </span><span lang="EN-GB" dir="LTR">C,A.E</span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family: 'B Nazanin';"><span dir="RTL"></span> گلوتاتیون، سوپراكسید دیسموتاز، گلوتاتیون پراكسیداز و كاتالاز.كه اینها سیستمهای پاكسازی كننده (</span><span lang="EN-GB" dir="LTR">scavenger</span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family: 'B Nazanin';"><span dir="RTL"></span>) نامیده می</span><span lang="EN-GB" dir="LTR">‌</span><span lang="FA" style="font-family: 'B Nazanin';">شوند.<o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-indent:14.2pt;line-height:27.0pt"><font size="3"><b><span lang="AR-SA" style="font-family: 'B Nazanin';">عدم</span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: 'B Nazanin';">تعادل</span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: 'B Nazanin';">بین</span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: 'B Nazanin';">سیستم</span><span lang="EN-GB" dir="LTR">‌</span><span lang="FA" style="font-family: 'B Nazanin';">های </span><span lang="AR-SA" style="font-family: 'B Nazanin';">تولید</span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: 'B Nazanin';">كننده</span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: 'B Nazanin';">رادیكال</span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: 'B Nazanin';">آزاد</span><span lang="AR-SA" style="font-family: 'B Nazanin';"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: 'B Nazanin';">و</span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: 'B Nazanin';">سیستم</span><span lang="EN-GB" dir="LTR">‌</span><span lang="FA" style="font-family: 'B Nazanin';">های </span><span lang="AR-SA" style="font-family: 'B Nazanin';">پاكسازی</span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: 'B Nazanin';">كننده</span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: 'B Nazanin';">منجر</span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: 'B Nazanin';">به</span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: 'B Nazanin';">استرس</span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: 'B Nazanin';">اكسیداتیو</span><span lang="AR-SA" style="font-family: 'B Nazanin';"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: 'B Nazanin';">شده</span><span lang="AR-SA" style="font-family: 'B Nazanin';"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: 'B Nazanin';">وضعیتی</span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: 'B Nazanin';">كه</span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: 'B Nazanin';">با</span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: 'B Nazanin';">آسیب</span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: 'B Nazanin';">سلولی</span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: 'B Nazanin';">در</span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: 'B Nazanin';">بسیاری</span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: 'B Nazanin';">از</span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: 'B Nazanin';">حالت</span><span lang="EN-GB" dir="LTR">‌</span><span lang="FA" style="font-family: 'B Nazanin';">های </span><span lang="AR-SA" style="font-family: 'B Nazanin';">پاتولوژیك</span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: 'B Nazanin';">همراه</span><span lang="FA" style="font-family: 'B Nazanin';"> می</span><span lang="EN-GB" dir="LTR">‌</span><span lang="FA" style="font-family: 'B Nazanin';">شود</span><span dir="LTR"></span><span lang="EN-GB" dir="LTR"><span dir="LTR"></span>. </span><span lang="AR-SA" style="font-family: 'B Nazanin';">آسیب</span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: 'B Nazanin';">ناشی</span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: 'B Nazanin';">از</span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: 'B Nazanin';">رادیكال</span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: 'B Nazanin';">آزاد</span><span lang="AR-SA" style="font-family: 'B Nazanin';"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: 'B Nazanin';">مخصوصاً</span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: 'B Nazanin';">نوعی</span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: 'B Nazanin';">كه</span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: 'B Nazanin';">به</span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: 'B Nazanin';">دنبال</span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: 'B Nazanin';">رادیكا</span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: 'B Nazanin';">لهای</span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: 'B Nazanin';">آزاد</span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: 'B Nazanin';">اكسیژن</span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: 'B Nazanin';">فعال</span><span lang="AR-SA" style="font-family: 'B Nazanin';"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: 'B Nazanin';">شده</span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: 'B Nazanin';">رخ</span><span lang="FA" style="font-family: 'B Nazanin';"> می</span><span lang="EN-GB" dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA" style="font-family: 'B Nazanin';">دهد</span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: 'B Nazanin';">یك</span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: 'B Nazanin';">مكانیسم</span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: 'B Nazanin';">مهم</span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: 'B Nazanin';">آسیب</span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: 'B Nazanin';">سلولی</span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: 'B Nazanin';">است.</span><span lang="FA" style="font-family: 'B Nazanin';"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-indent:14.2pt;line-height:27.0pt"><br></p> text/html 2012-08-22T11:40:22+01:00 tmudt.mihanblog.com اثر عوامل طبیعی بر بیماری آلزایمر 5 http://tmudt.mihanblog.com/post/26 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;tab-stops:center 261.65pt; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="3" color="#66ff99"><b>عماد جعفرزاده</b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;tab-stops:center 261.65pt; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="3"><b><span dir="LTR">AL<sup>3+</sup></span><span dir="RTL"></span><sup><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-ansi-language:EN-US; mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></sup><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-ansi-language:EN-US;mso-bidi-language:FA">محرکی برای لیپیدپراکسیدیشن القا شده توسط آهن در غشای سلولی می شودو باعث آسیب اکسیداتیو&nbsp; می شود&nbsp; اگرچه خود </span><span dir="LTR">AL<sup>3+</sup></span><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-ansi-language:EN-US;mso-bidi-language: FA">به طور مستقیم اثر پراکسیدازی ندارد.(89-90) .<o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;tab-stops:center 261.65pt; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="3"><b><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-ansi-language:EN-US;mso-bidi-language:FA">ژن های مربوط به آهن مثل </span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-ansi-language:EN-US; mso-bidi-language:FA">–</span><span dir="LTR">c2</span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-ansi-language:EN-US; mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span> و کروماتوزیسریسک فاکتورهایی برای آلزایمر است(166-167)</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;tab-stops:center 261.65pt; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-ansi-language:EN-US;mso-bidi-language:FA"><font size="3">معلوم شد مکمل های آهن اثرات موثر در بهبودی علائم ادراکی در آلزایمر داررند(168)<o:p></o:p></font></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;tab-stops:center 261.65pt; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="3"><b><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-ansi-language:EN-US;mso-bidi-language:FA">آلومینیوم و سایر فلزات اولیگومر شدن </span><!--[if gte msEquation 12]><m:oMath><b style='mso-bidi-font-weight: normal'><i style='mso-bidi-font-style:normal'><span dir=LTR style='font-family: "Cambria Math","serif";mso-bidi-font-family:"B Nazanin";mso-ansi-language: EN-US;mso-bidi-language:FA'><m:r><m:rPr><m:scr m:val="roman"/><m:sty m:val="bi"/></m:rPr>A</m:r></span></i></b><span lang=FA style='font-family:"Cambria Math","serif";mso-bidi-font-family:"Cambria Math"; mso-ansi-language:EN-US;mso-bidi-language:FA;mso-ansi-font-weight:bold'><m:r><m:rPr><m:scr m:val="roman"/><m:sty m:val="b"/></m:rPr>β</m:r></span></m:oMath><![endif]--><!--[if !msEquation]--><span lang="EN-GB" style="line-height: 115%; font-family: Calibri, sans-serif; position: relative; top: 6pt; "><v:shapetype id="_x0000_t75" coordsize="21600,21600" o:spt="75" o:preferrelative="t" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" filled="f" stroked="f"> <v:stroke joinstyle="miter"> <v:formulas> <v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"> <v:f eqn="sum @0 1 0"> <v:f eqn="sum 0 0 @1"> <v:f eqn="prod @2 1 2"> <v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"> <v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"> <v:f eqn="sum @0 0 1"> <v:f eqn="prod @6 1 2"> <v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"> <v:f eqn="sum @8 21600 0"> <v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"> <v:f eqn="sum @10 21600 0"> </v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:formulas> <v:path o:extrusionok="f" gradientshapeok="t" o:connecttype="rect"> <o:lock v:ext="edit" aspectratio="t"> </o:lock></v:path></v:stroke></v:shapetype><v:shape id="_x0000_i1025" type="#_x0000_t75" style="width:18pt; height:21pt"> <v:imagedata src="file:///C:\Users\emad\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.png" o:title="" chromakey="white"> </v:imagedata></v:shape></span><!--[endif]--><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-ansi-language:EN-US;mso-bidi-language:FA;mso-ansi-font-weight:bold">&nbsp;را افزایش می دهند :<o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;tab-stops:center 261.65pt; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="3"><b><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-ansi-language:EN-US;mso-bidi-language:FA;mso-ansi-font-weight:bold">بیان غیر طبیعی </span><span dir="LTR">APP</span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-ansi-language:EN-US;mso-bidi-language: FA"><span dir="RTL"></span> می تواند منجر به افزایش ترشح </span><!--[if gte msEquation 12]><m:oMath><b style='mso-bidi-font-weight:normal'><i style='mso-bidi-font-style:normal'><span dir=LTR style='font-family:"Cambria Math","serif";mso-bidi-font-family:"B Nazanin"; mso-ansi-language:EN-US;mso-bidi-language:FA'><m:r><m:rPr><m:scr m:val="roman"/><m:sty m:val="bi"/></m:rPr>A</m:r></span></i></b><span lang=FA style='font-family: "Cambria Math","serif";mso-bidi-font-family:"Cambria Math";mso-ansi-language: EN-US;mso-bidi-language:FA;mso-ansi-font-weight:bold'><m:r><m:rPr><m:scr m:val="roman"/><m:sty m:val="b"/></m:rPr>β</m:r></span></m:oMath><![endif]--><!--[if !msEquation]--><span lang="EN-GB" style="line-height: 115%; font-family: Calibri, sans-serif; position: relative; top: 6pt; "><v:shape id="_x0000_i1025" type="#_x0000_t75" style="width:18pt;height:21pt"> <v:imagedata src="file:///C:\Users\emad\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.png" o:title="" chromakey="white"> </v:imagedata></v:shape></span><!--[endif]--><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-ansi-language:EN-US;mso-bidi-language:FA;mso-ansi-font-weight:bold">&nbsp; و تجمع آن می شود </span><!--[if gte msEquation 12]><m:oMath><b style='mso-bidi-font-weight:normal'><i style='mso-bidi-font-style:normal'><span dir=LTR style='font-family:"Cambria Math","serif";mso-bidi-font-family:"B Nazanin"; mso-ansi-language:EN-US;mso-bidi-language:FA'><m:r><m:rPr><m:scr m:val="roman"/><m:sty m:val="bi"/></m:rPr>A</m:r></span></i></b><span lang=FA style='font-family: "Cambria Math","serif";mso-bidi-font-family:"Cambria Math";mso-ansi-language: EN-US;mso-bidi-language:FA;mso-ansi-font-weight:bold'><m:r><m:rPr><m:scr m:val="roman"/><m:sty m:val="b"/></m:rPr>β</m:r></span></m:oMath><![endif]--><!--[if !msEquation]--><span lang="EN-GB" style="line-height: 115%; font-family: Calibri, sans-serif; position: relative; top: 6pt; "><v:shape id="_x0000_i1025" type="#_x0000_t75" style="width:18pt;height:21pt"> <v:imagedata src="file:///C:\Users\emad\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.png" o:title="" chromakey="white"> </v:imagedata></v:shape></span><!--[endif]--><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-ansi-language:EN-US;mso-bidi-language:FA;mso-ansi-font-weight:bold">&nbsp;معمولا بوسیله پروتئاز هایی مثل نپریلایزین تجزیه می شود .داون ریگوله شدن این آنزیم بوسیله </span><span dir="LTR">AL</span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-ansi-language:EN-US;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span> القا می شود و می تواند باعث تجمع </span><!--[if gte msEquation 12]><m:oMath><b style='mso-bidi-font-weight:normal'><i style='mso-bidi-font-style:normal'><span dir=LTR style='font-family:"Cambria Math","serif";mso-bidi-font-family:"B Nazanin"; mso-ansi-language:EN-US;mso-bidi-language:FA'><m:r><m:rPr><m:scr m:val="roman"/><m:sty m:val="bi"/></m:rPr>A</m:r></span></i></b><span lang=FA style='font-family: "Cambria Math","serif";mso-bidi-font-family:"Cambria Math";mso-ansi-language: EN-US;mso-bidi-language:FA;mso-ansi-font-weight:bold'><m:r><m:rPr><m:scr m:val="roman"/><m:sty m:val="b"/></m:rPr>β</m:r></span></m:oMath><![endif]--><!--[if !msEquation]--><span lang="EN-GB" style="line-height: 115%; font-family: Calibri, sans-serif; position: relative; top: 6pt; "><v:shape id="_x0000_i1025" type="#_x0000_t75" style="width:18pt;height:21pt"> <v:imagedata src="file:///C:\Users\emad\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.png" o:title="" chromakey="white"> </v:imagedata></v:shape></span><!--[endif]--><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-ansi-language:EN-US;mso-bidi-language:FA;mso-ansi-font-weight:bold">&nbsp;شود.(43)<o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;tab-stops:center 261.65pt; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="3"><b><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-ansi-language:EN-US;mso-bidi-language:FA">به علاوه </span><!--[if gte msEquation 12]><m:oMath><b style='mso-bidi-font-weight:normal'><i style='mso-bidi-font-style:normal'><span dir=LTR style='font-family:"Cambria Math","serif";mso-bidi-font-family:"B Nazanin"; mso-ansi-language:EN-US;mso-bidi-language:FA'><m:r><m:rPr><m:scr m:val="roman"/><m:sty m:val="bi"/></m:rPr>A</m:r></span></i></b><span lang=FA style='font-family: "Cambria Math","serif";mso-bidi-font-family:"Cambria Math";mso-ansi-language: EN-US;mso-bidi-language:FA;mso-ansi-font-weight:bold'><m:r><m:rPr><m:scr m:val="roman"/><m:sty m:val="b"/></m:rPr>β</m:r></span><span dir=LTR></span><b style='mso-bidi-font-weight: normal'><span lang=FA dir=LTR style='font-family:"Cambria Math","serif"; mso-bidi-font-family:"Cambria Math";mso-ansi-language:EN-US;mso-bidi-language: FA'><span dir=LTR></span><m:r><m:rPr><m:scr m:val="roman"/><m:sty m:val="b"/></m:rPr> </m:r></span></b></m:oMath><![endif]--><!--[if !msEquation]--><span lang="EN-GB" style="line-height: 115%; font-family: Calibri, sans-serif; position: relative; top: 6pt; "><v:shape id="_x0000_i1025" type="#_x0000_t75" style="width:21pt;height:21pt"> <v:imagedata src="file:///C:\Users\emad\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image002.png" o:title="" chromakey="white"> </v:imagedata></v:shape></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-theme-font: minor-fareast;mso-ansi-language:EN-US;mso-bidi-language:FA;mso-ansi-font-weight: bold"><span dir="RTL"></span>&nbsp;د ر حضور سایر فلزات مثل </span><span dir="LTR">Zn,Fe,Cu</span><span dir="RTL"></span></b></font><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-theme-font: minor-fareast;mso-ansi-language:EN-US;mso-bidi-language:FA;mso-ansi-font-weight: bold"><font size="3"><b><span dir="RTL"></span> اولیگومر می شود و به پروتئازها مقاوم می شود و در مغز انباشته می شود.</b></font><o:p></o:p></span></p> text/html 2012-08-22T11:39:23+01:00 tmudt.mihanblog.com اثر عوامل طبیعی بر بیماری آلزایمر 4 http://tmudt.mihanblog.com/post/25 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;tab-stops:center 261.65pt; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="3"><b><span dir="LTR">AL</span></b><b><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-ansi-language:EN-US;mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;tab-stops:center 261.65pt; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="3"><b><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-ansi-language:EN-US;mso-bidi-language:FA">به طور فراوان در زمین یافت می شود ودر صنایع ظروف- داروسازی کاربرد دارد ولی برای ما ضروری نیست و&nbsp; نتنها هیچ نقش فیزیولوژیکی برای </span></b><b><span dir="LTR">AL</span></b><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-ansi-language:EN-US;mso-bidi-language: FA"><span dir="RTL"></span>&nbsp; شناخته نشده است بلکه در پاتوژنز چند بیماری نورودجنرتیو مثل آلزایمر-پارکینسون و </span></b><b><span dir="LTR">ALS</span></b><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-ansi-language:EN-US;mso-bidi-language: FA"><span dir="RTL"></span>&nbsp; نقش &nbsp;دارد.<o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;tab-stops:center 261.65pt; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span dir="LTR"><o:p><font size="3">&nbsp;</font></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;tab-stops:center 261.65pt; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span dir="LTR"><o:p><font size="3">&nbsp;</font></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;tab-stops:center 261.65pt; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="3"><b><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-ansi-language:EN-US;mso-bidi-language:FA">مسیرهای که در مقابل عبور</span></b><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span> AL</span></b><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-ansi-language:EN-US; mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span> وجود دارد:<o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;tab-stops:center 261.65pt; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="3"><b><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-ansi-language:EN-US;mso-bidi-language:FA">با وجود اینکه </span></b><b><span dir="LTR">AL</span></b><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-ansi-language:EN-US;mso-bidi-language: FA"><span dir="RTL"></span> در دسترس کم است ولی در دستگاه گوارش جذب می شود.در بدن انسان دو سد دربرابر عبور</span></b><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span> AL</span></b><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-ansi-language:EN-US;mso-bidi-language: FA"><span dir="RTL"></span> وجود دارد.اولین سد آن </span></b><b><span dir="LTR">gat barier </span></b><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-ansi-language:EN-US;mso-bidi-language: FA"><span dir="RTL"></span>&nbsp;است مقدار جذب </span></b><b><span dir="LTR">AL</span></b><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-ansi-language:EN-US;mso-bidi-language: FA"><span dir="RTL"></span> از دستگاه گوارش به حضور سایر مواد غذایی مثل سیترات بستگی دارد که با فلز کمپلکس تشکیل می دهد و جذب بهتری دارد.چون بیشتر اجزای&nbsp; </span></b><b><span dir="LTR">AL</span></b><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-ansi-language:EN-US; mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span> در </span></b><b><span dir="LTR">PH</span></b><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-ansi-language:EN-US;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span> نرمال غیر محلول است.همچنین </span></b><b><span dir="LTR">uptake</span></b><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-ansi-language:EN-US; mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span> آلومینیوم بوسیله کلسیم-منیزیم و سیترات مهار می شود همچنین افراد جوان کمتر </span></b><b><span dir="LTR">AL</span></b><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-ansi-language:EN-US;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span> را جذب می کنند که نشان می دهد </span></b><b><span dir="LTR">gat barier</span></b><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-ansi-language:EN-US; mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span> افراد جوان کمتر به</span></b><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span> AL</span></b><b><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-ansi-language:EN-US;mso-bidi-language: FA">نفوذ پذیر است.ترانسفرین </span></b><b><span lang="FA" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-theme-font: minor-fareast;mso-ansi-language:EN-US;mso-bidi-language:FA">–</span></b><b><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-ansi-language:EN-US;mso-bidi-language: FA">ویتامین</span></b><b><span dir="LTR">D</span></b><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-ansi-language:EN-US;mso-bidi-language: FA"><span dir="RTL"></span> و هورمون های تیروئیدی هم در جذب </span></b><b><span dir="LTR">AL</span></b><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-ansi-language:EN-US;mso-bidi-language: FA"><span dir="RTL"></span> از دستگاه گوارش نقش دارند.<o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;tab-stops:center 261.65pt; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="3"><b><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-ansi-language:EN-US;mso-bidi-language:FA">دومین سد در برابر </span></b><b><span dir="LTR">AL</span></b><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-ansi-language:EN-US;mso-bidi-language: FA"><span dir="RTL"></span> سد خونی </span></b><b><span lang="FA" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-theme-font: minor-fareast;mso-ansi-language:EN-US;mso-bidi-language:FA">–</span></b><b><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-ansi-language:EN-US;mso-bidi-language: FA">مغزی</span></b><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span>(BBB)</span></b><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-ansi-language:EN-US; mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span> است که در عبور مواد بسیار انتخابی عمل می کند.پیشنهاد می شود که اثر </span></b><b><span dir="LTR">AL</span></b><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-ansi-language:EN-US; mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span> رود نفوذپذیری </span></b><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span>&nbsp;&nbsp;</span></b><span dir="RTL"></span><b><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-ansi-language:EN-US;mso-bidi-language: FA"><span dir="RTL"></span>&nbsp;</span></b><b><span dir="LTR">BBB</span></b><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-ansi-language:EN-US;mso-bidi-language: FA"><span dir="RTL"></span> سریع است</span></b><span dir="LTR"></span><b><span lang="FA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span> </span></b><b><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-ansi-language:EN-US;mso-bidi-language: FA">وخیلی سریع هم برگشت پذیر است.تغییر در ساختار و فانکشن </span></b><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span>(BBB)</span></b><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-ansi-language:EN-US; mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span> با سمیت </span></b><b><span dir="LTR">AL</span></b><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-ansi-language:EN-US;mso-bidi-language: FA"><span dir="RTL"></span> و</span></b><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span> AD</span></b><b><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-bidi-language:FA">ارتباط دارد.ترانسفرین هم باعث انتقال </span></b><b><span dir="LTR">AL</span></b><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-ansi-language:EN-US;mso-bidi-language: FA"><span dir="RTL"></span> از </span></b><b><span dir="LTR">BBB</span></b><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-ansi-language:EN-US; mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span> می شود.با اینکه غلظت </span></b><b><span dir="LTR">AL</span></b><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-ansi-language:EN-US;mso-bidi-language: FA"><span dir="RTL"></span> در مغز خیلی پایین است پس چرا غلظت بالایی از</span></b><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span> AL</span></b><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-ansi-language:EN-US; mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span> در مغز افراد </span></b><b><span dir="LTR">AD</span></b><span dir="RTL"></span></font><b><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-bidi-language:FA"><font size="3"><span dir="RTL"></span>&nbsp; دیده می شود ؟علت آن&nbsp; فاکتورهای محیطی و ژنتیکی است.</font><o:p></o:p></span></b></p> text/html 2012-08-22T11:19:02+01:00 tmudt.mihanblog.com اثر عوامل طبیعی بر بیماری آلزایمر 3 http://tmudt.mihanblog.com/post/24 <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: justify;"><b><font size="3"><i><span lang="EN-GB" style="font-family:OneGulliver-ItalicA;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;">Metals</span></i></font><i style="font-size: medium; "><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:OneGulliver-ItalicA;mso-hansi-font-family:OneGulliver-ItalicA">:</span></i></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font size="3"><b><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-bidi-language:FA">فلزات ضروری در غلظت های پایین برای فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان لازم است مثل سلنیوم- مس </span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ansi-language:EN-US; mso-bidi-language:FA">–</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-bidi-language:FA">آهن-و روی.این فلزات ضروری نقش مهمی در مسیرهای متابولیسمی دارند..غلظت فلزاتی مثل سلنیوم </span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ansi-language:EN-US; mso-bidi-language:FA">–</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-bidi-language:FA">آهن و روی و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی مثل </span><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Arabic Typesetting&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:&quot;Arabic Typesetting&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-bidi-language: FA">سوپراکسید دیسموتاز </span><span dir="LTR"></span><span lang="EN-GB" dir="LTR"><span dir="LTR"></span>&nbsp;(SOD)</span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="RTL"></span> وگلوتاتیون پراکسیداز و کاتالاز در</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span> AD</span><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-bidi-language:FA">برسی شده است وارتباط قوی بین فعالیت این­آنزیم­ها و کوفاکتورها وجود دارد. همچنین در ایجاد بیماری های عصبی مثل </span><span dir="LTR">AD</span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-bidi-language: FA"><span dir="RTL"></span> کمبود یا زیادی این فلزات نقش دارند<o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" dir="RTL" style="text-align: justify;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font size="3"><b><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Arabic Typesetting&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Arabic Typesetting&quot;">از میان عوامل شیمیایی محیطی فلزات و شبه فلزات سرب </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arabic Typesetting&quot;">–</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Arabic Typesetting&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Arabic Typesetting&quot;"> کادمیم- آرسنیک جزعناصری هستند که منجر به عوامل توکسیک می شود.مطالعات نشان می دهد که افرایش &nbsp;سطح فلزات تجمع یافته در مناطق خاصی از مغز بیماران</span><i><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: OneGulliver-ItalicA;mso-hansi-font-family:OneGulliver-ItalicA">&nbsp; </span></i><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-bidi-language:FA">نورودجنرتیو دیده شده است.افزایش آهن </span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arabic Typesetting&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:EN-US;mso-bidi-language: FA">–</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ansi-language: EN-US;mso-bidi-language:FA">روی </span><span lang="FA" style="font-family: &quot;Arabic Typesetting&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language: EN-US;mso-bidi-language:FA">–</span><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-bidi-language:FA"> مس در </span><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Arabic Typesetting&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Arabic Typesetting&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-bidi-language: FA">پ</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ansi-language: EN-US;mso-bidi-language:FA">لاک های </span><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Arabic Typesetting&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Arabic Typesetting&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-bidi-language: FA">پ</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ansi-language: EN-US;mso-bidi-language:FA">یری و نوروفیلامنت هادیده &nbsp;می شود.<o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font size="3"><b><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-bidi-language:FA">بسیاری از فلزات دارای ویژگی کاتالیز واکنش ایجاد </span><span dir="LTR">ROS</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; را دارند.که باعث آسیب به</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-bidi-language: FA"> </span><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Arabic Typesetting&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Arabic Typesetting&quot;;mso-ansi-language: EN-US;mso-bidi-language:FA">پ</span><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-bidi-language:FA">روتئین می شود مثل دناچوره شدن و نقص سیستم یوبی کوینون </span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arabic Typesetting&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-ansi-language:EN-US;mso-bidi-language:FA">–</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Arabic Typesetting&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Arabic Typesetting&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-bidi-language: FA">پ</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ansi-language: EN-US;mso-bidi-language:FA">روتئازوم که این سیستم وطیفه ی حذف </span><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Arabic Typesetting&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Arabic Typesetting&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-bidi-language: FA">پ</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ansi-language: EN-US;mso-bidi-language:FA">روتئین های ناقص را دارد. اگر این اتفاق در مناطق خاصی از از مغز روی دهد باعث&nbsp; </span><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-ansi-language:EN-US;mso-bidi-language: FA;mso-ansi-font-weight:bold">بیماری های </span><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-bidi-language:FA">نورودجنرتیو می شود.همچنین افزایش محصولات </span><span dir="LTR">ROS</span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ansi-language: EN-US;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span> مسیر اصلی سرطان زایی فلزات است.<o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" dir="RTL" style="text-align: justify;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><b><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-bidi-language:FA"><font size="3">&nbsp;</font></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><b><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-bidi-language:FA"><font size="3">سرب &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</font></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: justify;"><font size="3"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ansi-language:EN-US; mso-bidi-language:FA">مطالعات سم شاسی و ا</span></b><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Arabic Typesetting&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Arabic Typesetting&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-bidi-language: FA">پ</span></b><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-bidi-language:FA">یدمیولوژیکی نشان داد که تماس مزمن با سرب با بیماری های نورودجنرتیو ارتباط دارد.<o:p></o:p></span></b></font></p> <b><div style="text-align: justify;"><b><font size="3"><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: 'B Nazanin'; ">امروزه مشخص شده که تماس مزمن با دوز متوسط سرب ایجاد رادیکال آزاد ر ا القا می کند و باعث آسیب اکسیداتیو به بیوملکول ها ضروری مثل لی</span><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: 'B Nazanin'; ">پ</span><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: 'B Nazanin'; ">ید </span><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: 'Arabic Typesetting'; ">–</span><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: 'B Nazanin'; ">پ</span><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: 'B Nazanin'; ">روتئین و</span><span dir="LTR"></span><span style="line-height: 115%; font-family: Calibri, sans-serif; "><span dir="LTR"></span> DNA</span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: 'B Nazanin'; "><span dir="RTL"></span> می شود. همچنین روی سیستم آنتی اکسیدانی تاثیر می گذارد</span></font></b></div></b> text/html 2012-08-22T11:17:38+01:00 tmudt.mihanblog.com اثر عوامل طبیعی بر بیماری آلزایمر 2 http://tmudt.mihanblog.com/post/23 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="3" color="#33cc00"><span lang="FA" style="font-family: 'B Nazanin'; "><b>عماد جعفرزاده</b></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="3"><b><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">رادیکال های آزاد اکسیژن از ریسک فاکتورهای اصلی در بسیاری از بیماری های انسان مثل بیماری های نورودجنرتیو است.</span></b><b><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: 'B Nazanin'; "><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"><font size="3">&nbsp;</font></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="3"><b><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">رادیکال آزاد اکسیژن و ملکول های وابسته به آن به عنوان گونه های فعال اکسیژن (</span></b><b><span dir="LTR">ROS</span></b><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span>) هستند که توانایی تغییرات اکسیداتیو در سلول را دارند.<o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span dir="LTR"><o:p><font size="3">&nbsp;</font></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="3"><b><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ansi-language:EN-US; mso-bidi-language:FA">در سیستم بیولوژیک به طور طبیعی طی متابولیسم انواع گسترده ای از </span></b><b><span dir="LTR">ROS</span></b><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-bidi-language: FA"><span dir="RTL"></span> تولید می شود و دارای عملکرد فیزیولوژیک است می تواند به عنوان ملکول سیگنالی داخل سلولی و همچنین به عنوان یک ملکول پیامبر عمل کند.<o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="3"><span dir="LTR"></span><b><span lang="FA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-bidi-language: FA"><span dir="RTL"></span>&nbsp;اما اگر بیش از نیاز تولید شود باعث آسیب به </span></b><b><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Arabic Typesetting&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;Arabic Typesetting&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-bidi-language:FA">پ</span></b><b><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-bidi-language: FA">روتئین و نوکلئیک می شود. تولید </span></b><b><span dir="LTR">ROS</span></b><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span> در نتیجه آسیب سلولی آن مسئول پاتوژنز آلزایمر است.سه نوع اصلی</span></b><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span> ROS</span></b><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ansi-language: EN-US;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span> شامل :<o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right: 32.15pt;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0in;mso-add-space:auto;text-align: right;text-indent:-.25in;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><!--[if !supportLists]--><font size="3"><b>1-<span style="font-weight: normal; font-family: 'Times New Roman'; ">&nbsp;&nbsp; </span></b><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-bidi-language:FA">رادیکال سوپراکسید آنیون که از زنجیره تنفسی میتوکندری می آید.</span></b><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right: 32.15pt;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0in;mso-add-space:auto;text-align: right;text-indent:-.25in;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><!--[if !supportLists]--><font size="3"><b>2-<span style="font-weight: normal; font-family: 'Times New Roman'; ">&nbsp;&nbsp; </span></b><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-bidi-language:FA">هیدروژن پراکسید که یا از تغییر&nbsp; رادیکال سوپراکسید آنیون ویا مستقیم از فعالیت آنزیم های اکسیداز حاصل می شود.</span></b><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoListParagraphCxSpLast" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right: 32.15pt;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0in;mso-add-space:auto;text-align: right;text-indent:-.25in;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><!--[if !supportLists]--><font size="3"><b>3-<span style="font-weight: normal; font-family: 'Times New Roman'; ">&nbsp;&nbsp; </span></b><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-bidi-language:FA">رادیکال هیدروکسیل که بسیار واکنش پذیر است<o:p></o:p></span></b></font></p> <b><font size="3"><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: 'B Nazanin'; ">سلول دارای شبکه ی </span><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: 'B Nazanin'; ">پ</span><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: 'B Nazanin'; ">یچیده ای از مکانیسم های دفاعی است که </span><span dir="LTR"></span><span style="line-height: 115%; font-family: Calibri, sans-serif; "><span dir="LTR"></span>&nbsp;&nbsp;ROS&nbsp; </span><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: 'B Nazanin'; ">اضافی را خنثی می کند. این سیستم شامل آنتی اکسیدان ها مثل گلوتاتیون </span><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: 'Arabic Typesetting'; ">–</span><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: 'B Nazanin'; "> آرژنین </span><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: 'Arabic Typesetting'; ">–</span><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: 'B Nazanin'; "> سیترولین </span><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: 'Arabic Typesetting'; ">–</span><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: 'B Nazanin'; "> تائورین </span><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: 'Arabic Typesetting'; ">–</span><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: 'B Nazanin'; "> کراتین </span><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: 'Arabic Typesetting'; ">–</span><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: 'B Nazanin'; "> سلنیوم </span><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: 'Arabic Typesetting'; ">–</span><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: 'B Nazanin'; "> روی </span><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: 'Arabic Typesetting'; ">–</span><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: 'B Nazanin'; "> ویتامین </span><span style="line-height: 115%; font-family: Calibri, sans-serif; ">E</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: 'B Nazanin'; "><span dir="RTL"></span> </span><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: 'Arabic Typesetting'; ">–</span><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: 'B Nazanin'; ">ویتامین </span><span style="line-height: 115%; font-family: Calibri, sans-serif; ">C</span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: 'B Nazanin'; "><span dir="RTL"></span> و ویتامین </span><span style="line-height: 115%; font-family: Calibri, sans-serif; ">A</span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: 'B Nazanin'; "><span dir="RTL"></span> می باشد.و همچنین آنزیم های آنتی اکسیدان مثل سو</span><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: 'B Nazanin'; ">پ</span><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: 'B Nazanin'; ">راکسید دیسموتاز </span><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: 'Arabic Typesetting'; ">–</span><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: 'B Nazanin'; "> کاتالاز </span><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: 'Arabic Typesetting'; ">–</span><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: 'B Nazanin'; "> گلوتاتیون ردوکتاز و گلوتاتیون </span><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: 'B Nazanin'; ">پ</span><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: 'B Nazanin'; ">راکسیداز. بنابراین تحت شرایط فیزیولوژیک سلول توانایی مقابله ی </span><span dir="LTR"></span><span style="line-height: 115%; font-family: Calibri, sans-serif; "><span dir="LTR"></span>&nbsp;&nbsp;ROS&nbsp; </span><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: 'B Nazanin'; ">را دارد. اکسیداتیو استرس شرایطی است که دفاع آنتی اکسیدانی سلول نمی تواند با سطح </span><span dir="LTR"></span><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: Calibri, sans-serif; "><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span style="line-height: 115%; font-family: Calibri, sans-serif; ">ROS&nbsp; </span><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: 'B Nazanin'; ">مقابله کند</span></font></b> text/html 2012-08-22T11:16:22+01:00 tmudt.mihanblog.com اثر عوامل طبیعی بر بیماری آلزایمر http://tmudt.mihanblog.com/post/22 <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: right; "><font size="3" face="times new roman, times, serif" color="#33cc00"><span lang="FA" dir="RTL"><b>عماد جعفرزاده</b></span></font></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: right; "><font size="3" face="times new roman, times, serif"><b><span lang="FA" dir="RTL">آلزایمر رایج ترین فرم بیماری دمانسی در </span></b><b><span lang="FA" dir="RTL">پ</span></b><b><span lang="FA" dir="RTL">یری است که با مشخصه ی </span></b><b><span lang="FA" dir="RTL">پ</span></b><b><span lang="FA" dir="RTL">یشرفت از دست دادن حافظه و ظرفیت ادراکی همراه است که باعث مختل شدن کارهای روزانه می شود و کیفیت زندگی را تحت تأثیر قرار می دهد.<o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right; "><font size="3" face="times new roman, times, serif"><b><span lang="FA">بیماری </span></b><b><span dir="LTR">AD</span></b><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA"><span dir="RTL"></span> باویژگی های زیر مشخص می شود:<o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right; "><b><span lang="FA"><font size="3" face="times new roman, times, serif">1-بهم خوردن هموستاز متابولیسم بیوملکول ها<o:p></o:p></font></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right; "><font size="3" face="times new roman, times, serif"><b><span lang="FA">2-تجمع خارج سلولی </span></b><!--[if gte msEquation 12]><m:oMath><b style='mso-bidi-font-weight:normal'><i style='mso-bidi-font-style:normal'><span dir=LTR style='font-family:"Cambria Math","serif";mso-bidi-font-family:"B Nazanin"; mso-ansi-language:EN-US;mso-bidi-language:FA'><m:r><m:rPr><m:scr m:val="roman"/><m:sty m:val="bi"/></m:rPr>A</m:r></span></i></b><span lang=FA style='font-family: "Cambria Math","serif";mso-bidi-font-family:"Cambria Math";mso-ansi-language: EN-US;mso-bidi-language:FA;mso-ansi-font-weight:bold'><m:r><m:rPr><m:scr m:val="roman"/><m:sty m:val="b"/></m:rPr>β</m:r></span></m:oMath><![endif]--><!--[if !msEquation]--><span lang="EN-GB" style="line-height: 115%; position: relative; top: 6pt; "><v:shapetype id="_x0000_t75" coordsize="21600,21600" o:spt="75" o:preferrelative="t" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" filled="f" stroked="f"> <v:stroke joinstyle="miter"> <v:formulas> <v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"> <v:f eqn="sum @0 1 0"> <v:f eqn="sum 0 0 @1"> <v:f eqn="prod @2 1 2"> <v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"> <v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"> <v:f eqn="sum @0 0 1"> <v:f eqn="prod @6 1 2"> <v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"> <v:f eqn="sum @8 21600 0"> <v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"> <v:f eqn="sum @10 21600 0"> </v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:formulas> <v:path o:extrusionok="f" gradientshapeok="t" o:connecttype="rect"> <o:lock v:ext="edit" aspectratio="t"> </o:lock></v:path></v:stroke></v:shapetype><v:shape id="_x0000_i1025" type="#_x0000_t75" style="width:18pt; height:21pt"> <v:imagedata src="file:///C:\Users\emad\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.png" o:title="" chromakey="white"> </v:imagedata></v:shape></span><!--[endif]--><b><span lang="FA">&nbsp;سمی<o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right; "><font size="3" face="times new roman, times, serif"><b><span lang="FA">3-تجمع داخل سلولی </span></b><b><span lang="FA">پ</span></b><b><span lang="FA">روتئین فسفریله تائو وکمبود سینا</span></b><b><span lang="FA">پ</span></b><b><span lang="FA">س<o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: right; "><font size="3" face="times new roman, times, serif"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL">مهمترین یافته پاتولوژیک در مغز بیماران مبتلا به آلزایمر رسوب پپتید آمیلویید بتا</span></b><b><span lang="FA" dir="RTL">&nbsp; </span></b><b><span lang="AR-SA" dir="RTL">می با شد که باعث مرگ نرونها می شود. این پپتید در مغز مبتلایان به آلزایمر دردرون پلاکهای موسوم به پلاکهای پیری به صورت پپتید42-1اسید آمینه ای وبه شکل متراکم شده وجود دارد.</span></b></font></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: right; "></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font size="3" face="times new roman, times, serif"><b><span lang="FA">آمیلوئید بتا از </span></b><b><span lang="FA">پ</span></b><b><span lang="FA">روتئین </span></b><b><span lang="FA">پ</span></b><b><span lang="FA">یش ساز آمیلوئید &nbsp;حاصل می شود. دو فرم عمده از </span></b><!--[if gte msEquation 12]><m:oMath><b style='mso-bidi-font-weight:normal'><i style='mso-bidi-font-style:normal'><span dir=LTR style='font-family:"Cambria Math","serif";mso-bidi-font-family:"B Nazanin"; mso-ansi-language:EN-US;mso-bidi-language:FA'><m:r><m:rPr><m:scr m:val="roman"/><m:sty m:val="bi"/></m:rPr>A</m:r></span></i></b><span lang=FA style='font-family: "Cambria Math","serif";mso-bidi-font-family:"Cambria Math";mso-ansi-language: EN-US;mso-bidi-language:FA;mso-ansi-font-weight:bold'><m:r><m:rPr><m:scr m:val="roman"/><m:sty m:val="b"/></m:rPr>β</m:r></span></m:oMath><![endif]--><!--[if !msEquation]--><span lang="EN-GB" style="line-height: 115%; position: relative; top: 6pt; "><v:shapetype id="_x0000_t75" coordsize="21600,21600" o:spt="75" o:preferrelative="t" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" filled="f" stroked="f"> <v:stroke joinstyle="miter"> <v:formulas> <v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"> <v:f eqn="sum @0 1 0"> <v:f eqn="sum 0 0 @1"> <v:f eqn="prod @2 1 2"> <v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"> <v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"> <v:f eqn="sum @0 0 1"> <v:f eqn="prod @6 1 2"> <v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"> <v:f eqn="sum @8 21600 0"> <v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"> <v:f eqn="sum @10 21600 0"> </v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:formulas> <v:path o:extrusionok="f" gradientshapeok="t" o:connecttype="rect"> <o:lock v:ext="edit" aspectratio="t"> </o:lock></v:path></v:stroke></v:shapetype><v:shape id="_x0000_i1025" type="#_x0000_t75" style="width:18pt; height:21pt"> <v:imagedata src="file:///C:\Users\emad\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.png" o:title="" chromakey="white"> </v:imagedata></v:shape></span><!--[endif]--></font><b><span lang="FA"><font size="3" face="times new roman, times, serif">&nbsp;که در شرایط طبیعی وجود دارد فرم 40 و 42 اسید آمینه است.</font><font face="B Nazanin"><o:p></o:p></font></span></b></p><p></p> text/html 2012-03-05T22:43:51+01:00 tmudt.mihanblog.com روش ایمونوهسیتوشیمی (immunohistochemistry) http://tmudt.mihanblog.com/post/21 <P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 140%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang=FA><FONT color=#006600>نوشته&nbsp;شده توسط: </FONT><FONT color=#333399><STRONG>عماد جعفرزاده</STRONG></FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 140%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang=FA>روش ایمونو هیستوشیمی نقش زیادی در گسترش علوم پزشكی و به ویژه تشخیص</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 140%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN>‎</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 140%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang=FA>های آسیب شناسی دارد. به نظر می</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 140%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN>‎</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 140%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang=FA>رسد كه این روش در آینده نقش بیشتر و موثرتری را در پیشرفت این علوم ایفا كند. اساس این روش، قرار دادن برش</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 140%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN>‎</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 140%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang=FA>های بافتی تحت تأثیر آنتی بادی</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 140%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN>‎</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 140%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang=FA>های خاص برای تشخیص یك سری پروتئین خاص می</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 140%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN>‎</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 140%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang=FA>باشد. پروتئین</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 140%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN>‎</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 140%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang=FA>های مورد نظر از طریق اتصال آنتی بادی</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 140%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN>‎</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 140%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang=FA>ها به یك سوبسترای رنگی شناسایی و حتی تعیین مقدار می</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 140%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN>‎</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 140%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang=FA>شوند.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 140%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang=FA>هرچند از نظر تئوری روش ایمونو هیستوشیمی روش ساده ای به نظر می</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 140%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN>‎</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 140%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang=FA>رسد ولی در عمل در بسیاری از آزمایشگاهها انجام آن بصورت تكرار پذیر و قابل اطمینان بسیار مشكل است . فاكتورهای بسیاری در كیفیت نتایج نهایی نقش دارند و برای بدست آوردن نتایج ایده آل آشنایی با جزئیات این روش الزامی به نظر می</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 140%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN>‎</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 140%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang=FA>رسد . یكی از فاكتورهای مهم در انجام ایمونوهیستوشیمی موفق استفاده از مواد و روشهای قابل اطمینان است . منابع زیادی برای تهیه مواد با كیفیت بالا وجود دارند . همچنین پروتكلهای فراوانی در این زمینه ارائه شده است. شركت</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 140%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN>‎</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 140%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang=FA>های زیادی كیت</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 140%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN>‎</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 140%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang=FA>های جهانی ارائه می</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 140%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN>‎</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 140%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang=FA>كنند كه حاوی آنتی بادی</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 140%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN>‎</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 140%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang=FA>ها و مواد سوبسترای رنگی و حتی گاهی حاوی مواد بلوك كننده می</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 140%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN>‎</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 140%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang=FA>باشند. این كیت</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 140%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN>‎</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 140%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang=FA>ها انجام </SPAN><FONT size=3><SPAN style="LINE-HEIGHT: 140%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-size: 13.0pt; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" dir=ltr>IHC</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN></FONT><SPAN style="LINE-HEIGHT: 140%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN> را تسهیل می</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 140%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN>‎</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 140%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang=FA>كنند با این وجود تهیه هریك از این مواد از منابع مختلف و اجرای یك روش </SPAN><FONT size=3><SPAN style="LINE-HEIGHT: 140%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-size: 13.0pt; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" dir=ltr>IHC</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN></FONT><SPAN style="LINE-HEIGHT: 140%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN> منحصر به فرد كار غیر ممكن نیست و حتی در بسیاری از موارد نیز از نظر اقتصادی مقرون به صرفه می</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 140%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN>‎</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 140%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang=FA>باشد. فاكتور موثر بعدی در كیفیت نتایج </SPAN><FONT size=3><SPAN style="LINE-HEIGHT: 140%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-size: 13.0pt; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" dir=ltr>IHC</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN></FONT><SPAN style="LINE-HEIGHT: 140%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN> ضخامت بافت هاست. ضخامت برش</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 140%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN>‎</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 140%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang=FA>های بكار رفته در </SPAN><FONT size=3><SPAN style="LINE-HEIGHT: 140%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-size: 13.0pt; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" dir=ltr>IHC</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN></FONT><SPAN style="LINE-HEIGHT: 140%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN> اهمیت زیادی دارد و در صورتی كه ضخامت و كیفیت برش</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 140%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN>‎</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 140%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang=FA>ها مناسب نباشد نتایج بدست آمده ایده آل نخواهد بود.<o:p></o:p></SPAN></P> <P>&nbsp;</P> text/html 2011-12-06T22:34:06+01:00 tmudt.mihanblog.com گاز کروماتوگرافی جرمی GC_MASS http://tmudt.mihanblog.com/post/20 <SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT color=#330099><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt" lang=FA><FONT color=#000099> <P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 140%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang=FA><FONT color=#006600>نوشته شده توسط: </FONT><FONT color=#333399><STRONG>عماد جعفرزاده</STRONG></FONT></SPAN></P></FONT></SPAN></FONT> <P dir=rtl><FONT color=#330099><SPAN><STRONG>شناسایی دستگاه GC-Mass</STRONG></SPAN></FONT></P> <P dir=rtl><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt" lang=FA>مشابه دستگاه </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt" dir=ltr>GC</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt" lang=FA> است. تنها تفاوت آن با </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt" dir=ltr>GC</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt" lang=FA> معمولی این است كه در این دستگاه دتكتور مربوطه دتکتور </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt" dir=ltr>Mass</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt" lang=FA> است .تفاوتهای دیگر آن عبارتند از 1- از ستون موئینه (كاپیلری) استفاده می كنیم. نوع ستون به اسم تجارتی </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt" dir=ltr>DB-5</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt" lang=FA> است. از نظر پلاریته ستون دارای پلاریته متوسطی است. طولش </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt" dir=ltr>m</SPAN></STRONG><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt" lang=FA>30است و برای كارهای عمومی استفاده می شود از آنجا كه عوض كردن ستون زیاد ساده نمی باشد. سعی می كنیم ستونی را انتخاب كنیم كه نمونه های زیادی را با آن تعیین كنیم. <BR>2- احتیاج به حجم نمونه خیلی كمی برای تزریق داریم. معمولا </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt" dir=ltr>0.1</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt" lang=FA> میكرولیتر حجم تزریق است، گاهی همین </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Symbol; FONT-SIZE: 11pt" dir=ltr><SPAN>m</SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt" dir=ltr>l</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt" lang=FA>0.1 هم برای تزریق به این دستگاه زیاد است پس از سیستمی كه برای رقیق كردن نمونه است و </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt" dir=ltr>split</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt" lang=FA> یا </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt" dir=ltr>spliless</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt" lang=FA> نام دارد استفاده می كنیم. </SPAN>Split<SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt" lang=FA> یعنی چند شاخه شدن یعنی نمونه ای که به دستگاه تزریق می کنیم عدد </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt" dir=ltr>split</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt" lang=FA> را به دستگاه می دهیم .مثلا100،نمونه به همان مقدار تقسیم شده و یكی از آن قسمتها وارد دستگاه می شود.</SPAN></STRONG></P> <P dir=rtl><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt" lang=FA>گاهی نمونه خالص، خیلی غلیظ است و حتی با طریق </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt" dir=ltr>split</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt" lang=FA> خط پایه خوبی ندارد. پس این نمونه ها را رقیق می كنیم (معمولا با متانل) مجبوریم </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Symbol; FONT-SIZE: 11pt" dir=ltr><SPAN>m</SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt" dir=ltr>l</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt" lang=FA> 0.2-0.1 از نمونه را تزریق كنیم، چون حجم حلال زیاد و حجم نمونه كم است كه در اینجا به مقدار زیاد حلال به دستگاه می رسد كه ممكن است فشار زیادی به دستگاه وارد کند، بنابراین به اندازه </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt" dir=ltr>R<SUB>t</SUB></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt" lang=FA> حلال به دستگاه </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt" dir=ltr>delay</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt" lang=FA> (تاخیر) می دهیم تا فیلاماندستگاه پس از خروج حلال روشن شود، كه متانل بعد از 2 دقیقه می آید، یعنی دستگاه 2 دقیقه طیف جرم نمی گیرد.</SPAN></STRONG></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%" dir=rtl><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt" lang=FA>در </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt" dir=ltr>Mass</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt" lang=FA> احتیاج داریم كه مقادیر میكروگرم از نمونه را تحت شرایط خلا بخار نموده و از آن طیف بگیریم . پس نیاز به خلا داریم كه توسط توربوپمپ </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt" dir=ltr>Turbo pump</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt" lang=FA> خلا </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt" dir=ltr>mmHg</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt"> <SUP><SPAN lang=FA>7-</SPAN></SUP><SPAN lang=FA>10 ایجاد می شود. دو طریق عمده برای یونیزاسیون نمونه داریم: 1- طریقه </SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt" dir=ltr>Electron Ionization</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt" lang=FA> الكترون یونیزاسیون </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt" dir=ltr>(EI)</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt" lang=FA>: كه انرژی حدود </SPAN><SUP><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt" dir=ltr>ev</SPAN></SUP><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt" lang=FA> 70 به جسم اعمال می شود. مقدار شكست ها خیلی زیاد است، پس اطلاعات راجع به ساختمان شیمیائی جسم بیشتر می شود. تنها اشكال آن ندیدن پیك یون ملكولی در برخی اوقات است.</SPAN></STRONG></P></SPAN> text/html 2011-12-06T22:25:35+01:00 tmudt.mihanblog.com اسپكتروفتومتری تشدید مغناطیسی هسته NMR http://tmudt.mihanblog.com/post/19 <SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT color=#000099><STRONG> <P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 140%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang=FA><FONT color=#006600>نوشته شده توسط: </FONT><FONT color=#333399><STRONG>عماد جعفرزاده</STRONG></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</STRONG></FONT>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>وقتی پروتونی را در میدان مغناطیسی خارجی قرار می دهیم حاصل قرار گرفتن آن ایجاد چرخشی دیگر است. به فركانس چرخش پروتون در میدان مغناطیسی فركانس تقدمی پروتون </SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>ها می گویند و پروتونها به این ترتیب می توانند امواجی هم فركانس با فركانس چرخش را جذب كنند و جذب و نشر انرژی در پروتون ها اتفاق می افتد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>در ساخت دستگاه </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr>NMR</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN> به دو طریق می توان عمل كرد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>1- تغییر میدان مغناطیسی<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>2- تغییر فركانس رادیویی <o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>دستگاهی كه در آن فركانس ثابت است و میدان را به میزان مختصر تغییر می دهیم ساده تر است. <o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>دستگاههای </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr>NMR</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN> </SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>میدان آنها در محدوده كوچكی تغییر می كند و فركانس ثابتی به همه پروتون ها می تابد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>بنابراین این نوع دستگاه یك میدان اولیه ثابت و یك میدان ثانویه متغیر دارد كه </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr>sweep generator</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN> این كار را انجام می دهد. به این دستگاهها دستگاه </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr>continuous wave (c.w)</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN> میگویند.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><FONT color=#993399><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>دستگاههای جدید </SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr>FT-NMR</SPAN></B><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN> یا </SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr>pulse-NMR</SPAN></B></FONT><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>به این دستگاهها </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr>pulse NMR system</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN> گویند. هر پالس شامل تمام فركانس هایی است كه برای رزونانس رسیدن تمام پروتونها لازم است كه در 0.01 ثانیه فراهم می شود.<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>میدان در آنها ثابت است و فركانس تغییر می كند </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr>Magnet</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN> باید همواره روشن باشد تا یكنواختی میدان به هم نخورد در زمان كوتاه پالسی به نمونه فرستاده می شود كه حاوی تمام فركانس هایی است كه برای به رزونانس رسیدن همه پروتون ها لازم است.<o:p></o:p></SPAN></P><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: EN-US" dir=rtl lang=FA></SPAN> text/html 2011-12-06T21:42:59+01:00 tmudt.mihanblog.com همه چی درباره آلومینیم http://tmudt.mihanblog.com/post/18 <P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 140%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang=FA><FONT color=#006600>نوشته شده توسط: </FONT><FONT color=#333399><STRONG>عماد جعفرزاده</STRONG></FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 140%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang=FA></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 18pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri" lang=AR-SA><FONT color=#6600cc>مشخصات آلومینیوم</FONT></SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 18pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face=Calibri> <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri" lang=AR-SA>وزن اتمی 97</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 14pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face=Calibri>. 26</FONT></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN> ، نقطه ذوب</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 14pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face=Calibri> 660 </FONT></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri" lang=AR-SA>درجه سانتیگراد ، نقطه جوش 1800 ، ترکیبات مهم آن آلومینیوم ، سولفات آلومینیوم و اکسید آلومینیوم است. از اثرات زیان‌بار آن می‌توان به امکان صدمه زدن به ریه‌ها اشا</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri" lang=FA>ر</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri" lang=AR-SA>ه کرد</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 14pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face=Calibri>. <o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><FONT color=#6600cc><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 18pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri" lang=AR-SA>مصارف و تماسهای صنعتی</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 18pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face=Calibri> </FONT></SPAN></B></FONT><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 18pt; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri" lang=AR-SA>عمده‌ترین مصرف آلومینیوم در صنایع ساختمانی است و همچنین در ساخت ظروف و وسایل بسته بندی مصرف می‌شود. صنایع اتومبیل و صنعت قوطی‌سازی نیز مصرف کنندگان عظیمی به شمار می‌روند. سنگهای معدنی طبیعی آلومینیوم مانند بنتونیت و خاک رس در تهیه و تصفیه آب و صنعت قندسازی کاغذسازی مصرف می‌شود. تماسهای خطرناک مربوط به تهیه آلومینیوم فلزی و ساخت سمباده‌های آلومینیوم است. گردو غبار و دودهای آن در کارگاههای احیا حاوی آلومین یا اکسید آلومینیوم ، هیدروکسید سدیم ، اکسید سیلیسیوم ، آلومینیوم و کلسیم وجود دارد</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 14pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face=Calibri>. <o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><FONT color=#cc33cc><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 18pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri" lang=AR-SA>خواص فیزیولوژیکی</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 18pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face=Calibri> <o:p></o:p></FONT></SPAN></B></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 18pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri" lang=AR-SA><FONT color=#6600cc>مسمومیت حاد</FONT></SPAN></B><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 18pt" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri" lang=AR-SA>سولفات آلومینیوم به مقدار</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 14pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face=Calibri> 100 </FONT></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri" lang=AR-SA>میلی‌گرم در کیلواز راه تزریق زیر جلدی و برای یکبار در خرگوش بطور حاد سمی و حتی کشنده است و سمیت حاد آن از طریق داخل صفاقی نیز بیشتر خواهد بود. محلول املاح آلومینیوم که غلظت آنها بیش از یک در صد باشد در داخل جریان خون واسب شده و آمبولی ایجاد </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 18pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri" lang=AR-SA>می‌کند</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 18pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face=Calibri>. <o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P>&nbsp;</P>